referat fra generalforsamlingen 2022

 

 Referat ordinær generalforsamling 28. marts 2022 i Herning Løbeklub

 35 medlemmer deltog i generalforsamlingen 

  1. Valg af dirigent og referent

Formand Claus Christensen bød velkommen og foreslog Gert Kristensen som dirigent og Frits Jensen som referent.

     -  Begge blev valgt.

     - Gert Kristensen konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt med lovlig varsel og var beslutningsdygtig. 

  1. Bestyrelsens beretning

       Claus Christensen aflagde beretning, som kan læses på klubbens hjemmeside www.herningløbeklub.dk.

       Beretningen blev godkendt uden afstemning

  1. Regnskab for 2021/22

Kasserer Frits Jensen fremlagde regnskabet for 2021/22. Årets resultat blev et underskud på 21.500 kr. og klubbens egenkapital er pr. 31.1.2022 på 245.495 kr.

       Regnskabet for 2021/22 blev godkendt.

       Regnskaber forefindes i mappe hos Frits Jensen, samt på hjemmesiden hvis man logger sig på.

  1. Kontingent for 2022/23

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på 300 kr. årligt for almindeligt medlemskab og 500 kr. årligt for hustandsmedlemskab.

       Kontingentforslaget for 2022/23 blev vedtaget.

  1. Budget for 2022/23

Kassereren fremlagde forslag til budget for 2022/23 sammen med gennemgang af regnskabet for 2021/22.

       Budget for 2022/23 blev taget til efterretning. 

  1. Indkomne forslag

Bestyrelsen foreslog at forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år bliver nummer 4 på dagsordenen og at fastsættelse af kontingent rykker ned som nummer 5 på dagsordenen.

Forslaget blev vedtaget

  1. Valg til bestyrelsen

       Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer herunder formand.

       Claus blev genvalgt som formand

       Lisbeth blev genvalgt som bestyrelsesmedlem.

       Marianne blev genvalgt som bestyrelsesmedlem.

  1. Valg af suppleant til bestyrelsen

       Jens Henrik Jensen blev valgt som suppleant

  1. Valg af revisor og revisorsuppleant

       Preben Meldgaard (revisor) blev genvalgt og Søren Holt blev valgt som suppleant.

  1. Eventuelt

       10.1   Anders Bonde spurgte om der er der interesse for ændrede træningstider f.eks. 17.30

       Det blev aftalt at Claus sender et forslag med mail om ”afstemning” vedr. træningstiderne: 17:30 - 18:00 - 18:30

                

       10.2   Sæsonstart. Skal vi lave løbeskole eller invitere til en mulighed for en blød opstart på 3km?

                 Der blev nedsat en ”hurtigarbejdende” arbejdsgruppe med Kirsten Thybo Laursen som tovholder, der vil stå for en opstart. Øvrige deltagere er Gert Kristensen, Anders Bonde, Henrik Thybo og evt. Lisbeth Lyhne.

       10.3   Carolien tilbyder at stå for træningssamlinger mandage i juni med diverse indlagte øvelser mv. – bl.a. med inspiration fra hendes træningsmiljø i USA

                 Program vil blive sendt ud via Conventus og vi spørger hende om hun vil holde et indlæg til klubaften i maj

       10.4   Sommerfest/-afslutning: Peter Hansen vil gerne skaffe kød og pølser – vi vil overveje at nedsætte et ”festudvalg”

 

       10.5   Hjemmesiden blev nævnt som uoverskuelig at navigere i:

                 Henrik Thybo vil gennemgå den og Annette Jensen vil bidrage med input

       10.6   Mere liv i vores Facebookside.

                 Anders Bonde vil prøve at skabe mere aktivitet på vores facebookside. Hvis andre har lyst til at hjælpe, må man gerne kontakte Anders.

 

 Referent: Frits Jensen